Algemene voorwaarden financiƫle steun van Stichting Sociaal Fonds Amersfoort

Algemeen

  1. Stichting Sociaal Fonds Amersfoort (verder: 'SFA' respectievelijk 'wij') draagt bij aan armoedebestrijding en armoedepreventie in de Gemeente Amersfoort door projecten financieel te ondersteunen. Elke ondersteuning in de vorm van een donatie, in sommige gevallen in de vorm van een garantie of een intentie, dient schriftelijk tussen SFA de aanvragende instelling (verder: 'de instelling') overeengekomen te worden. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van die donatieovereenkomst.
  2. Pas als de donatieovereenkomst door beide partijen is ondertekend en wij deze retour hebben ontvangen, is er sprake van een bindende afspraak. Ons donatieaanbod vervalt als wij niet van de instelling – binnen 30 dagen na dagtekening van de toezeggingsbrief – de donatieovereenkomst retour hebben ontvangen. Deze moet rechtsgeldig ondertekend zijn.
  3. SFA bepaalt eenzijdig aan welke instelling en aan welke projecten een donatieaanbod wordt gedaan. Een donatieaanbod schept geen rechten voor een donatie aan een andere partij noch voor een ander project.

Donatieaanbod

  1. Ons donatieaanbod is gebaseerd op de gegevens die wij van de instelling ontvangen hebben, waaronder het 'aanvraagformulier donatie SFA Ontwikkelfonds', het projectplan en de gedetailleerde projectbegroting met een dekkingsplan.
  2. De instelling dient alle informatie die noodzakelijk is om de aanvraag tot een donatie te beoordelen verstrekt te hebben aan SFA. Deze informatie is correct, volledig en niet misleidend.
  3. Het donatieaanbod is uitsluitend bestemd voor het project zoals beschreven in de donatieovereenkomst. Het betreft een maximumbedrag. Wij kunnen de hoogte ervan naar beneden aanpassen en eventueel op nihil stellen. Dat is het geval als de door de instelling verstrekte informatie – zoals bedoeld in de artikelen 4 en 9 van deze algemene voorwaarden – ons daartoe aanleiding geeft. Het toegezegde donatiebedrag kan ook worden aangepast als de projectopzet wijzigt.

Belasting

  1. Het toegezegde bedrag is inclusief de belasting die de instelling hierover mogelijk verschuldigd is.
  2. Onze donatie is in Nederland vrijgesteld van schenkingsrecht. Degene die de donatie ontvangt hoeft daarover geen belasting te betalen.

Betaling donatie

  1. Wij gaan tot betaling over als de instelling ons een betalingsverzoek toestuurt. Een betalingsverzoek bestaat uit een door de instelling ondertekende donatieovereenkomst en alle gevraagde stukken, waaronder een schriftelijke bevestiging dat het beoogde project definitief doorgaat, dat de financiering geheel rond is en dat aan alle in de donatieovereenkomst genoemde voorwaarden voldaan is.
  2. In de donatieovereenkomst wordt aangegeven wanneer wij verwachten dat de instelling het betalingsverzoek zal doen, inclusief het overleggen van alle relevante informatie. Wanneer dat wijzigt, dient de instelling SFA daarvan op de hoogte te stellen.
  3. Wij honoreren geen betalingsverzoeken die later dan één jaar na dagtekening van de donatieovereenkomst bij ons binnen komen.
  4. Betaling kan in termijnen plaatsvinden. SFA beslist of betaling ineens of in termijnen plaatsvindt. Betaling in termijnen zal met name gebeuren in gevallen waarin een meerjarige donatie door ons wordt verstrekt of als dit aansluit bij de fasering van het project.
  5. Bij meerjarige donaties en bij donaties in termijnen, kan(kunnen) de vervolgbetaling(en) door ons worden stopgezet. Ons besluit daartoe is onder meer afhankelijk van:
   • het evaluatieverslag van de tussentijdse projectresultaten. Het verslag dient naar ons oordeel voldoende vertrouwen te geven dat de instelling de oorspronkelijke doelstellingen haalt binnen de afgesproken termijn;
   • overige informatie die ons bekend is geworden of door ons kan worden opgevraagd, bijvoorbeeld een controleverklaring van een onafhankelijke accountant, jaarverslagen en/of jaarrekeningen, de definitieve begroting en het definitieve dekkingsplan voor het vervolgjaar van de donatieovereenkomst.
  6. Voldoet de instelling niet of niet volledig aan de in de donatieovereenkomst gestelde voorwaarden, dan hebben wij het recht om de toegezegde donatie stop te zetten. SFA kan restitutie verlangen van de reeds betaalde termijnen.

Beoordeling, evaluatie en controleverklaring van de onafhankelijke accountant

  1. De instelling dient SFA ten behoeve van de donatie informatie te verschaffen over de instelling en het te ondersteunen project, waaronder de projectopzet, de financiering en de voortgang van het project.
  2. De instelling dient een correcte (financiële) administratie bij te houden. Er dient een duidelijk inzicht gegeven te worden in de baten en lasten van het door SFA ondersteunde project.
  3. Om de voortgang van de gefinancierde activiteiten te kunnen beoordelen, is de instelling verplicht om mee te werken aan een door SFA verzochte (tussentijdse) evaluatie. De instelling zal op verzoek van SFA alle informatie, zoals financiële rapportages en een schriftelijk verslag van het project, ter beschikking stellen aan SFA. Daarnaast hebben wij het recht om onze accountant te laten controleren (of naar onze keuze de instelling te verplichten een onafhankelijke accountant dat te laten doen) hoe het gefinancierde bedrag is besteed en of de door SFA verstrekte donatie daadwerkelijk is besteed aan het project dat is omschreven in de donatieovereenkomst. De instelling zal aan een dergelijke accountantscontrole haar medewerking verlenen.
  4. Dit artikel is alleen van kracht als in de donatieovereenkomst staat aangegeven dat een controleverklaring van een onafhankelijke accountant nodig is voor een donatie door SFA. De instelling dient ons zo spoedig mogelijk nadat het project is voltooid of geëindigd een controleverklaring toe te sturen. Indien wij die verklaring een jaar na voltooiing of einde van het project nog niet ontvangen hebben, behouden wij ons het recht voor de donatie terug te vorderen. De controleverklaring dient opgesteld te zijn volgens het standaardmodel dat SFA daarvoor gebruikt en dient een gewaarmerkte eindafrekening van het project, inclusief gespecificeerd dekkingsplan, te bevatten. Uit de verklaring dient te blijken dat de instelling de donatie daadwerkelijk heeft besteed aan het project en het doel dat door ons in de donatieovereenkomst is aangegeven. Bij meerjarige donaties kan de verplichting gelden om een controleverklaring te sturen voor elk boekjaar waarin wij de instelling steunen. Eventuele kosten vanwege het inschakelen van een accountant zijn voor rekening van de instelling.

Informatieverplichting

  1. Als zich enige wijziging voordoet in de door de instelling verstrekte informatie, zoals onder meer genoemd in artikel 15, dan stelt de instelling SFA hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte. Ook dient de instelling ons alle overige (financiële) informatie te verstrekken die wij eventueel opvragen. Het gaat dan onder meer om informatie over de periode waarin het project wordt voorbereid en uitgevoerd. Verder dient de instelling ons te informeren over een faillissementsaanvraag, surseance van betaling of schuldsanering van of door de instelling en over beslaglegging op activa van de instelling.

Beëindiging en restitutie

  1. Onze donatie wordt verstrekt onder voorwaarde dat de instelling de afspraken met ons op de juiste manier nakomt. Wij kunnen zonder gerechtelijke tussenkomst de donatieovereenkomst met de instelling – geheel of gedeeltelijk – beëindigen indien naar ons oordeel sprake is van de volgende situatie(s):
   • één of meer van de in de donatieovereenkomst of algemene voorwaarden genoemde afspraken worden niet, niet geheel of niet langer op de juiste manier nagekomen door de instelling;
   • de afgesproken activiteiten respectievelijk doelstellingen worden niet of onvoldoende gerealiseerd. Hiervan is in ieder geval sprake als:
    • het project niet binnen één jaar na aanvaarding van ons donatieaanbod is gestart;
    • het project niet binnen twee jaar na aanvaarding van ons donatieaanbod is gerealiseerd (tenzij wij de instelling verlenging hebben toegezegd);
    • de instelling haar activiteiten staakt.
   • de donatie die wij hebben verstrekt is niet (volledig) nodig of wordt gebruikt voor een ander doel dan omschreven in de donatieovereenkomst;
   • er wordt faillissement, surseance van betaling of een schuldsanering aangevraagd van of door de instelling;
   • er wordt beslag gelegd op een in onze ogen belangrijk gedeelte van de activa van de instelling;
   • wij stemmen niet in met de stukken die wij van de instelling ontvangen, zoals de definitieve begroting en/of het definitieve dekkingsplan;
   • wij gaan niet akkoord met de stukken die op grond van artikel 19 van deze voorwaarden zijn toegezonden;
   • de instelling stuurt ná het moment van ons donatiebesluit informatie of wetenswaardigheden (zoals jaarcijfers of een evaluatie) die ons tot een ander besluit gebracht zouden hebben indien deze informatie eerder beschikbaar was geweest.
   In al deze situaties kunnen wij eenzijdig de donatieovereenkomst beëindigen of onze donatie naar beneden aanpassen. Ook kunnen wij (gehele of gedeeltelijke) restitutie verlangen van betalingen die al hebben plaatsgevonden.
  2. Als het door ons gesteunde project – direct of indirect – meer inkomsten genereert dan in het definitieve dekkingsplan is opgenomen, of indien de instelling nog andere bijdragen heeft verkregen voor het project – onder meer blijkend uit de eindafrekening – dan kunnen wij besluiten om deze meeropbrengsten naar rato in mindering te brengen op onze donatie.
  3. Indien blijkt dat de baten van het project hoger zijn dan de kosten, dan kan SFA besluiten dat de instelling het overschot dient te restitueren aan SFA. Restitutie gebeurt in principe naar rato van de donatie die SFA heeft verstrekt aan het project. De instelling is verplicht om in voorkomend geval direct voor restitutie aan ons zorg te dragen. Onder deze baten verstaan wij ook uw eigen bijdrage, leningen, kredieten en de in natura ontvangen bijdragen van andere partijen, uitgedrukt in de daarbij horende geldwaarde.

Overdracht, bezwaring en vervreemding rechten en verplichtingen

  1. De instelling mag de rechten en verplichtingen die voortkomen uit deze donatieovereenkomst niet zonder schriftelijke toestemming van SFA aan derden overdragen, (stil) verpanden, of op andere wijze bezwaren of vervreemden.

Publiciteit

  1. Van de instelling wordt verwacht dat zij zich actief inspant om het project bekendheid te geven en aan te geven dat SFA het project steunt.
  2. Wij hebben het recht de naam van de instelling, een omschrijving van het project en de donatie die wij hebben verstrekt te vermelden en te gebruiken in onze (publicitaire) uitingen. Daaronder vallen bijvoorbeeld onze website, het jaaroverzicht en onze verslaglegging naar de Gemeente Amersfoort.

Overige bepalingen

 1. Op elke donatieovereenkomst tussen SFA en de instelling is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen die betrekking hebben op tussen SFA en de instelling gesloten donatieovereenkomst of deze algemene voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin SFA haar statutaire zetel heeft.
 3. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 december 2014.
check room availability